Publikacija 2023/24

 

 

Glasbeni center Edgar Willems (GCEW, zavod)

Zasebni zavod za glasbeno vzgojo in izobraževanje

Ob dolenjski železnici 182, Ljubljana

PUBLIKACIJA ZA ŠOL. L. 2023/2024

FAQ

www.willems.si

El. pošta: gcewzavod@me.com

Telefon: 01 427 3255

Ravnateljica: matejatomac@me.com, mob: 041 851 622

Tajnica VIZ: natasahelenatomac@me.com, mob: 031 754 468

 1. O Glasbenem centru Edgar Willems

GLASBENI CENTER EDGAR WILLEMS je zasebna glasbena šola, ki izobražuje po dveh lastnih vzgojno izobraževalnih programih osnovnega glasbenega izobraževanja. Programa sta osnovana na pedagoških načelih Edgarja Willemsa. Otrokom do sedmega leta starosti je namenjen program Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu, starejšim pa Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu. Ta dva programa, ki sta osnova za naše delovanje, dopolnjujemo z dodatnimi dejavnostmi. Naše poslanstvo pojmujemo kot iskanje poti k cilju, da se celostna in kvalitetna glasbena vzgoja omogoči vsem otrokom, saj je glasba ena izmed najlepših in najbogatejših dediščin človeštva. Zagovarjamo stališče, da ima vsak otrok pravico do glasbene vzgoje ne glede na njegove prirojene sposobnosti. Dobra glasbena vzgoja veliko pripomore k vsesplošnemu otrokovemu razvoju, glasbeni posluh pa je s primernimi pedagoškimi prijemi mogoče precej izboljšati. Razvite glasbene sposobnosti in usvojitev osnovnih glasbenih znanj so temelj za nadgradnjo celostne glasbene vzgoje z učenjem igranja na instrument.

GCEW, zavod je l. 2002 ustanovila Mateja Tomac Calligaris. Z letom 2006 je zavod vpisan v razvid slovenskih glasbenih šol kot izvajalec programov po Willemsovih načelih.

Delujemo pod okriljem Federacije Willems, mednarodnega gibanja za glasbeno vzgojo s sedežem v Lyonu (nekdanjega Mednarodnega društva za glasbeno vzgojo Willems), ki ima v evropskem kulturnem prostoru izjemno bogato več kot 50-letno zgodovino, in sicer tako na glasbenem kot na pedagoškem področju. Leta 1968 je društvo skupaj s svojim učencem in sodelavcem Jaquesom Chapuisom ustanovil Edgar Willems, glasbeni pedagog belgijskega rodu, ki je deloval predvsem v Švici, Franciji, južni Ameriki, na Portugalskem in v Španiji. Federacija pod vodstvom Nicole Corti še danes skrbi za promocijo njegovega pristopa h glasbeni vzgoji, izobraževanje pedagogov in publikacijo njegovih del, ki so prevedena v španščino, italijanščino, portugalščino, angleščino in nemščino.

Glasbeni center Edgar Willems je avgusta 2005 pridobil certifikat Mednarodnega društva za glasbeno vzgojo Willems, ki potrjuje, da GCEW, zavod ustreza merilom za podelitev naslova “Šola za glasbeno vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Willems”.

 1. Organizacijska shema šole

 

SVET ZAVODA

GCEW, zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, en predstavnik zaposlenih in en predstavnik staršev učencev.

DIREKTORICA ZAVODA: Mateja Tomac Calligaris

STROKOVNI SVET

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci zavoda.

 1. Predstavitev vzgojno izobraževalnih programov

 

GLASBENO UVAJANJE PO EDGARJU WILLEMSU (GUEW)

Tristopenjski program Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu je namenjen otrokom od tretjega do vključno šestega oz. sedmega leta starosti. Trajanje programa je prilagojeno starosti otrok, ki pričnejo z glasbenim izobraževanjem, in sicer na sledeči način:

Triletni otroci obiskujejo program štiri leta (razširjen program A).

Štiriletni otroci obiskujejo program tri leta, vsako stopnjo eno leto (program A).

Petletni otroci obiskujejo program dve leti, prvo in drugo stopnjo prvo leto šolanja, tretjo stopnjo pa drugo leto šolanja (program B).

Šest, sedemletni in osemletni otroci obiskujejo program eno leto (program C).

Prvi dve stopnji glasbenega uvajanja predvidevata eno 60-minutno učno uro tedensko, tretja stopnja pa eno 90-minutno učno uro tedensko, in sicer v skupinah od 8 do 10 otrok. Otroci, ki se vpišejo v program C in v enem šolskem letu obdelajo program vseh treh stopenj, zaradi zgoščenosti učne snovi obiskujejo celo šolsko leto eno 90-minutno učno uro tedensko.

Šola se glede na svoje zmožnosti vsako leto odloči, koliko otrok bo sprejela v posamezne programe A, B in C.

Pomen tristopenjskega glasbenega uvajanja je v tem, da omogoča intenziven in sistematičen pristop do glasbene in širše estetske vzgoje že v zgodnjem otroštvu. Otroci skozi vodeno igro razvijajo glasbene sposobnosti in usvajajo osnovna glasbena znanja. S tem polagajo trdne temelje za kasnejše glasbeno izobraževanje, si razvijajo glasbeni okus ter oblikujejo svoj odnos do glasbe in umetnosti v širšem smislu.

Po zaključku programa Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu se učenci lahko vključijo v program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu. Na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa se lahko vključijo tudi v program Glasba, ki ga izvajajo druge javne in zasebne glasbene šole.

GLASBENA VZGOJA PO EDGARJU WILLEMSU (GVEW)

V program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu se lahko vključi 7-letni otrok na podlagi pozitivne zaključne ocene iz programa Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu oziroma na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa, v katerem se ocenjuje otrokovo predznanje na osnovi temeljnih standardov znanja ob zaključku programa Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu.

Poleg obisovanja predmeta nauk o glasbi in solfeggio po Edgarju Willemsu se otrok lahko odloči tudi za učenje instrumenta. Zaenkrat naša ustanova nudi poučevanje klavirja, violine, viole, violončela, kljunaste flavte, prečne flavte, klarineta, saksofona, fagota in roga.

Trajanje izobraževanja je 6 oziroma 8 let (6 let nižje in 2 leti višje stopnje), če učenec opravlja izobraževanje pri obeh predmetih vzporedno. Če učenec s poukom instrumenta prične kasneje, se trajanje izobraževanja podaljša glede na časovni pomik pričetka instrumentalnega pouka.

Vsa leta izobraževanja pouk pri predmetu nauk o glasbi in solfeggio po Edgarju Willemsu poteka po eno 60- ali 90-minutno učno uro tedensko (glede na število učencev v razredu). Pouk instrumenta predvideva dve individualni 30-minutni učni uri tedensko. Na višji stopnji so učne ure inštrumenta lahko dolge 45 minut. Učenci obiskujejo tudi pouk komorne igre, orkestra in pevskega zbora po letnem načrtu šole.

Višja stopnja je namenjena učencem z zaključeno nižjo stopnjo, ki tekom šolanja izkažejo interes za glasbo, ki redno in disciplinirano vadijo ter opravljajo druge domače dolžnosti. Vloge kandidatov obravnava učiteljski zbor, ki tudi odloča o njihovem sprejetju v višjo stopnjo.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

Otroški pevski zbor sestavljajo učenci uvajanja in učenci 1. razreda NOGS. Pesmi se bodo učenci naučili v okviru skupinskega pouka, skupne vaje pa bomo organizirali glede na potrebe koncertov in drugih dogodkov.

ŠOLSKI PEVSKI ZBOR

V šolskem pevskem zboru bodo peli vsi učenci šole od 2.razreda skupinskega pouka dalje. Zbor bo nastopal na decembrskem in na zaključnem koncertu. Pesmi se bodo učenci naučili v okviru skupinskega pouka, skupne vaje pa bomo organizirali glede na potrebe koncertov.

WILLEMSOV PEVSKI ZBOR

Naša šola intenzivno sodeluje s Federacijo Willems®, našo matično organizacijo. Eden najvažnejših kontinuiranih projektov je sodelovanje naših učencev v Mednarodnem pevskem zboru Willems® – Willems®International Choir. Pevci tega zbora se srečujejo najmanj enkrat letno v različnih evropskih mestih za pevske vaje, snemanja in izvedbo koncertov, kjer delo poteka na zelo visokem nivoju in pod vodstvom vrhunskih pedagogov. Pevci se na srečanja pripravijo v okviru matičnih šol.

Sodelujejo lahko učenci Willemsovih šol starosti od 8 – 20 let, ki so razdeljeni v zbore različnih starostnih skupin.

Termin letošnjega mednarodnega srečanja je 18. do 22. julija 2024 v Barceloni, Španija.

ORKESTER

V orkester bomo letos vključevali starejše učence godal in pihal glede na zasedbo izbranega programa. Vaje orkestra bodo potekale ob torkih pozno popoldne. Vse informacije v zvezi s pričetkom vaj in o ostalem bodo učenci dobili pri instrumentalnem pouku.

DRUGO DELO

Drugo delo obsega pripravo internih in javnih nastopov, organizacijo različnih glasbenih delavnic, glasbenih taborov, gostovanj, ekskurzij in strokovnih seminarjev za šolske in druge pedagoge, sodelovanje z drugimi šolami in kulturnimi organizacijami, sodelovanje s starši, svetovalno delo in druge dejavnosti po letnem delovnem načrtu šole. Šola bo sodelovala predvsem z Mednarodno federacijo Willems, z Glasbenim centrom Do RE MI, z Akademijo za glasbo, z Zvezo slovenskih glasbenih šol, z društvom CRDM Italia, z drugimi ljubljanskimi in slovenskimi glasbenimi šolami, s Cankarjevim domom in z uveljavljanimi zunanjimi profesorji in umetniki.

PREVERJANJE ZNANJA

V programu glasbenega uvajanja se znanje učencev ocenjuje opisno. Učitelj na podlagi rednega spremljanja otrokovega napredovanja ob zaključku programa oblikuje oceno otrokovih glasbenih sposobnosti in usvojenih znanj.

V programu glasbene vzgoje se znanje učencev preverja pri pouku, na nastopih in na izpitih. Pri predmetu nauk o glasbi in solfeggio po Edgarju Willemsu učitelj na nižji stopnji svoje vrednotenje otrokovih dosežkov, spretnosti in znanj ob zaključku šolskega leta strne v opisno oceno na podlagi temeljnjih standardov znanja. Na višji stopnji se znanje ocenjuje pri izpitu. Osnova za ocenjevanje znanja pri pouku instrumentov je Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah.

ŠTEVILO UČENCEV V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU

Na dan 18. septembra 2023 ima zavod v celoti 311 učencev.

 1. Prikaz organizacije dela šole

 

ŠOLSKI KOLEDAR je objavljen na šolski spletni strani.

Interni in razredni nastopi

Potekali bodo v dvorani šole ob petkih od 18.00 ure dalje.

 

Božični, zaključni in drugi javni koncerti

Vsi učenci so dolžni nastopati na javnih koncertih po določilih šole. Vsako odsotnost tako na vaji kot na koncertu je treba opravičiti pisno in po možnosti vnaprej.

PREDSTAVITEV STROKOVNIH DELAVCEV

Bizjak Neža VIOLINA
Calligaris Paolo

 

FAGOT
Cefera Barbara

 

KLJUNASTA FLAVTA
Demšar Urška

 

VIOLINA, UVAJANJE, SOLFEGGIO
Gombač Tamara VIOLONČELO
Janjoš Rikardo KLAVIR, KOREPETICIJE, UVAJANJE
Kartin Monika KLAVIR
Kerekeš Albert SAKSOFON
Kolomiets Alina KLAVIR, KOREPETICIJE
Korošec Marijana UVAJANJE, SOLFEGGIO
Košir Una

 

UVAJANJE, SOLFEGGIO, KLJUNASTA FLAVTA
Podboj Alenka

 

KLAVIR

 

Podgornik Manca KLARINET, SOLFEGGIO, UVAJANJE
Sekej Monika UVAJANJE
Smaila Tanja FLAVTA
Tomac Calligaris Mateja, ravnateljica

 

UVAJANJE, SOLFEGGIO

 

Trilar Jaka

 

VIOLONČELO

SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje s starši poteka na roditeljskih sestankih, na individualnih urah instrumenta ter na govorilnih urah. Roditeljski sestanki bodo sklicani po potrebi pred pomembnejšimi dogodki na šoli. Govorilne ure bodo po dogovoru z učitelji. Za uspešno šolanje otroka je sodelovanje s starši nujno potrebno, zato bodo učitelji GCEW navezali kontakt vedno, ko bodo sodili, da je to potrebno.

TEKMOVANJA

Izbrani učenci se bodo udeležili tekmovanja TEMSIG  in mednarodnih tekmovanj doma in v tujini.

VPIS V GCEW, ZAVOD v šol. l. 2024/2025

Program Glasbeno uvajanje

Novi učenci se vpisujejo na osnovi čakalnega seznama od 20. maja 2024 do zapolnitve prostih mest. Dan odprtih vrat bo v soboto, 18. maja 2024.

Program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu (instrument, solfeggio):

Že vpisani učenci se v naslednje šolsko leto vpisujejo od 6. do 14. maja 2024.

Za vse starše učencev, ki bodo v tekočem šolskem letu zaključili program glasbenega uvajanja, bo v mesecu aprilu roditeljski sestanek, na katerem bodo dobili vse informacije v zvezi z vpisom na pouk inštrumenta.

Šola tudi na tem mestu obvešča vse starše in učence, da se šolske urnike določa na naslednji način:

Urnike skupinskega pouka šola dokončno izoblikuje meseca avgusta in jih staršem posreduje konec avgusta po elektronski pošti. Urnik skupinskega pouka je mogoče spremeniti le, če obstaja paralelni razred z ustreznim programom in prostim mestom in če ravnateljica dovoli premestitev.

Urnike individualnega pouka inštrumenta določamo 1. septembra na podelitvi urnikov, ki se je udeležijo vsi starši. Za urnik se ni mogoče dogovoriti vnaprej, zato starše prosimo, da se vzdržijo klicanja učiteljev po telefonu. Urniki se lahko določijo vnaprej izključno po odločitvi šole v primerih družin z več otroki, ki so učenci GCEW, ali ko družine bivajo izven Ljubljane. V tem primeru bo šola sama kontaktirala starše.

Šola svojih urnikov ne more prilagajati drugim interesnim dejavnostim učencev, saj to ni mogoče zaradi velikega števila vpletenih družin ter učiteljev in zaradi drugih logističnih problematik.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV IN NJIHOVIH STARŠEV

 • Učenec ima pravico in dolžnost redno obiskovati pouk, na katerega je vpisan. Za uspešno napredovanje po rednem programu šola predvideva najmanj 70 % prisotnost na učnih urah ne glede na opravičenost ali neopravičenost izostankov.
 • Izostanek učenca morajo starši opravičiti pisno (lahko tudi preko el. pošte) v enem tednu.
 • Učenec je iz glasbene šole izključen, če ima v tekočem letu 8 neopravičenih izostankov, če starši ne plačujejo šolnine redno – izključitev lahko ravnateljica sproži po dveh mesecih od zapadlosti neplačanega računa – ali če učenec z nevestnim domačim delom in neprimernim odnosom do šole onemogoča doseganje ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Šola lahko učenca izključi tudi, če starši ne zagotavljajo potrebne podpore za otrokovo šolanje (skrb za redno domače delo, za razpolaganje z inštrumentom in učno literaturo itd.), nimajo primernega odnosa do učiteljev in ostalih zaposlenih na šoli (nespoštljiva komunikacija, nadlegovanje in podobno) ali ne upoštevajo šolskih pravil.
 • Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom.
 • Učenec mora o svojih javnih nastopih izven šole vnaprej obvestiti svojega učitelja in pridobiti soglasje šole.
 • V primeru, da se učenec iz kakršnega koli razloga želi prešolati, naj o tem obvesti vse svoje učitelje najmanjen mesec pred predvidenimi sprejemnimi izpiti na drugi šoli. Določilo se nanaša predvsem na interese učenca, saj je tako v njegovem kot tudi v šolskem interesu, da se sprejemnih izpitov udeleži primerno pripravljen.
 • Učenec, ki želi nadaljevati svoje glasbeno šolanje na srednji stopnji (vpis v KGB Ljubljana in podobno), naj zaradi lastnega interesa o tem čimprej obvesti svoje učitelje.

PRAVILNIK O PLAČEVANJU ŠOLNINE

 • Z višino šolnine šola seznani starše učencev ob vpisu v novo šolsko leto.
 • Šola izstavi račun za šolanje v drugi polovici tekočega meseca. Starši so dolžni račun poravnati v zakonitem roku. Meseci šolanja so od septembra do vključno junija.
 • Pri zaračunavanju šolnine šola ne upošteva otrokovih odsotnosti, ampak se vedno zaračuna celotna šolnina. Popust v višini 50 % se odobri samo v primeru, ko je otrok odsoten zaradi bolezni najmanj en mesec. V tem primeru starši naslovijo na šolo vlogo, v kateri šolo seznanijo z nastalo situacijo, vlogi pa priložijo zdravniško potrdilo.

HIŠNI RED

Učenci:

 

 • prihajajo k pouku največ 10 minut pred začetkom ure,
 • v šolskih prostorih uporabljajo copate,
 • pazijo na red in čistočo v vseh prostorih šole,
 • v šolskih prostorih ne delajo hrupa, saj s tem motijo pouk,
 • pazijo na svoje osebne stvari in k pouku ne nosijo igrač, vrednejših predmetov in denarja,
 • na nastopih s primerno obleko pokažejo spoštovanje do svojega dela in dela sonastopajočih ter poslušalcev.

Ljubljana, september 2023