Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA GCEW, ZAVODA,
ki stopijo v veljavo s 1. septembrom 2019

PROGRAM GLASBENO UVAJANJE PO EDGARJU WILLEMSU

SPLOŠNO

 1. GCEW, zavod (v nadaljevanju: šola) izvaja pedagoško dejavnost na način in v obsegu, ki je določen v javno veljavnem programu Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu.
 2. Šola izvaja svojo dejavnost po šolskem koledarju, ki ga predpiše minister. Na podlagi tega koledarja šola oblikuje svoj šolski koledar, ki ga tekom septembra objavi na svoji spletni strani.
 3. Šola pred pričetkom šolskega leta oblikuje urnike, s katerimi seznani starše. Če zaradi izvajalca (bolezen učitelja in podobno) učna ura odpade, jo šola nadomesti po urniku, ki ga določi sama, ali pa zagotovi nadomestnega učitelja.
 4. Učenec in starši so ves čas izobraževanja dolžni izkazovati primeren odnos do glasbenega šolanja, ki vključuje redno obiskovanje pouka in udeležbo na nastopih.

ŠOLNINA

 1. Šola starše seznani s šolnino ob vpisu v posamezno šolsko leto.
 2. V obračunavanju mesečne šolnine se ne upoštevajo odsotnosti otroka, razen v primeru, ko je otrok zaradi bolezni odsoten najmanj mesec dni. V tem primeru šola zaračuna 50% šolnino za obdobje odsotnosti. Starši o tem obvestijo tajništvo šole in dostavijo zdravniško potrdilo.
 3. Starši so dolžni poravnati mesečne obroke v roku plačila.
 4. Če starši ne poravnajo pravočasno svojih obveznosti, jih šola enkrat opomni, potem pa izterja dolg po sodni poti. Stroške izterjave poravna dolžnik.

OSTALE FINANČNE OBVEZNOSTI

 1. Šola organizira dva večja koncerta letno (božični, zaključni). Na njih nastopijo učenci od 6. leta dalje. Za ta dva koncerta se plača vstopnica v višini od 5 – 10 eur na obiskovalca.
 2. Starši zagotovijo tudi potrebščine, ki jih potrebuje otrok pri pouku (notni zvezek, svinčnik).

PREDČASNI IZPIS TEKOM POSAMEZNEGA ŠOLSKEGA LETA

V šoli načrtujemo svoje dejavnosti v skladu z vpisom, ki ga izvedemo pred pričetkom novega šolskega leta, saj le tako lahko zagotovimo svojim učencem kvalitetno in kontinuirano šolanje. Samo na tak način lahko tudi gojimo korekten odnos do vseh naših zaposlenih učiteljev in drugih sodelavcev. Zato bomo staršem učencev hvaležni za odgovorno odločanje o vpisovanju in izpisovanju svojih otrok. Hkrati želimo biti prijazna šola, ki opira kontinuiteto svoje dejavnosti predvsem na kvaliteto šolanja, ki ga ponuja. Zato:

 1. Učencem začetnikom dajemo možnost, da se po prvem mesecu obiskovanja pouka odločijo, ali bodo z obiskovanjem nadaljevali ali ne. V primeru, da bodo šolanje prekinili, morajo starši to pisno sporočiti v tajništvo šole čimprej, najkasneje pa v roku enega tedna po preteku enega meseca šolanja.
 2. Če se učenec izpiše kasneje med šolskim letom, morajo to starši pisno sporočiti v tajništvo šole, šola pa obračuna šolnino za tekoči mesec izpisa in še za en dodatni mesec šolanja. Ta določba ne velja le v primeru, da se učenec izpisuje zaradi opravičljivega vzroka (bolezen, selitev in podobno).

PROGRAM GLASBENA VZGOJA PO EDGARJU WILLEMSU
(nauk o glasbi in solfeggio, inštrument)

Vsi pogoji poslovanja za ta program se navedejo v pogodbi ob vpisu, ki jo GCEW, zavod sklene s starši otroka.